Är jag i riskzonen?

Vissa typer av receptbelagda smärtstillande läkemedel kallas med ett annat namn för opioider. Dessa läkemedel kan heta många olika saker, och det kan vara så att du eller en närstående tar opioider utan att veta om det.

Visste du att...?

Image of pill bottle open with opioids

Vart och ett av följande läkemedel är en opioid:

Kodein och dihydrokodein, tramadol, buprenorfin, metadon, diamorfin, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxikodon och petidin med flera

Andningsdepression kan vara en allvarlig risk för alla som tar opioider.

Du kan ha en ökad risk om:2-4

  • Det är första gången du tar opioider.
  • Du har ett tillstånd som påverkar andningen (sömnapné, KOL, astma) eller är kroniskt sjuk.
  • Du kombinerar opioider med alkohol eller andra läkemedel, t.ex. sömnpiller eller hostmedicin.
  • Du tar opioider i höga doser.
  • Du har nedsatt tolerans mot opioider på grund av en nyligen genomförd avgiftning.

Riskerna är för stora för att ignoreras.

Omkring hälften av alla opioidrelaterade dödsfall inträffar i ensamhet. Utan intervention kan ett andningsstopp ge permanenta hjärnskador eller dödsfall inom ett par minuter.5

Referenser:

PLCO-005269/PLM-13320A-0921 EN PLM-13268B